Poštovani roditelji preliminarne spiskove dece upisane u predškolsku ustanovu "Pava Sudarski" po objektima možete pogledati u rubrici "Upis u vrtić".

GODIŠNJI PLAN RADA

„Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome čovek sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je predškolski uzrast. Zbog toga godine na predškolskom uzrastu prepoznajemo kao godine uzleta. Koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.“ (Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“)
Predškolska ustanova „Pava Sudarski“ opštine Novi Bečej, obavlja delatnost kojom se obezbeđuje ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta. U ostvarivanju delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i ostalih delatnosti predškolske ustanove zabranjene su sve vrste diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i sve aktivnosti kojima se ugrožavaju ili izdvajaju deca, odnosno grupa dece, po bilo kom osnovu, a u skladu sa zakonom.

Godišnji plan rada PU „Pava Sudarski“ planira i realizuje u skladu sa:
 Zakonom o osnovama sistema i obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon 10/2019, 27/2018, dr. zakon 6/2020 i 129/2021 )
 Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon, 123/2021 - dr. zakon i 129/2021)
 Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja („Sl. glasnik RS“ – „Prosvetni glasnik“, broj 16/2018)
 Dokumentom - Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“ – MPNTR 2019.
 Važećim pravilnicima:
o Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada Ustanova,
o Pravilnik o standardima kvaliteta rada Ustanova,
o Pravilnik o standardima uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
o Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje PP programa,
o Pravilnik o programu svih oblika rada stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi, kao i drugi pravilnici kojima se reguliše rad predškolskih ustanova
 Uputstvima, stručnim i upravnim propisima kojima se reguliše rad predškolskih ustanova
 Razvojnim planom ustanove (period 2021.- 2024. godine)


Godišnji plan rada na operativan način prikazuje mesto, vreme, način i nosioce ostvarivanja programa za aktuelnu školsku / radnu godinu.
Godišnji program pripremaju odgovarajući stručni organi, a donosi ga organ upravljanja predškolske ustanove, po pribavljenom mišljenju saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje.

Vaspitno-obrazovne vrednosti i funkcije obrazovanja ogledaju se u obezbeđivanju samoaktualizacije pojedinca i ostvarivanja kontinuiteta ljudske kulture i društvenog progresa. Priroda obrazovanja temelji se na četiri „stuba“: učenja da se zna, učenja da se bude, učenja da se ume i učenja da se živi zajedno. Vrednosti i funkcije vaspitanja i obrazovanja ostvaruju se kroz: celovito sagledavanje vaspitanja i obrazovanja; usmerenost na dugoročne ciljeve, a ne na kratkoročne ishode i postignuća; integrisan pristup učenju i razvoju; kontinuitet u obrazovanju i vrednovanje u funciji građenja kvaliteta programa usmerenošću na strukturne i procesne dimenzije programa.

Prioritetni zadaci Ustanove odnosiće se na obezbeđivanje preduslova za kvalitetnu primenu novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i timski rad na usklađivanju realne prakse sa njim i to kroz:
• Kreiranje podsticajne fizičke sredine (kako unutrašnje tako i spoljašnje) koja podržava dečju radoznalost, omogućava istraživanje, komunikaciju i građenje odnosa sa materijalima i drugom decom i odraslima, stvara osećaj pripadnosti.
• Stvaranje podsticajne socijalne sredine kroz mogućnosti za međuvršnjačke interakcije, kao i interakcije sa drugim odraslima i okruženjem.
• Stručno usavršavanje usmereno na: podršku u razumevanju dokumenta Osnova programa, definisanje smernica za razvijanje realnog programa u vrtiću u skladu sa koncepcijom, horizontalnu stručnu razmenu i podršku vaspitačima za kvalitetniju implementaciju Osnova programa.
• Usklađivanje programskih dokumenata Ustanove sa koncepcijom novih Osnova.
• Ostvarivanje ciljeva i zadataka predviđenih Razvojnim planom i ostvarivanje Akcionog plana.
• Nastavak rada na građenju partnerstva sa porodicom i institucijama i organizacijama u lokalnoj zajednici.

Osnovnu delatnost Ustanove čine tri međusobno povezane funkcije: vaspitno-obrazovna, socijalna i zdravstveno-preventivna sa ishranom.

Zadaci vaspitno-obrazovnog procesa odnose se na:

• Podsticaj holističkog razvoja dece i učešće porodice,
• Građenje dobrobiti deteta,
• Primena inkluzivnog pristupa u radu,
• Negovanje kreativnosti kod dece,
• Poštovanje prava dece,
• Ujednačavanje uslova za razvoj dece usklađivanjem broja dece sa veličinom prostorija za boravak, novom organizacijom prostora i opremanjem,
• Razvijanje timskog rada i jačanje profesionalizma.

Zadaci socijalne funkcije se odnose na:

• Obezbeđivanje socijalne sigurnosti i stabilnosti porodice,
• Socijalizaciju dece,
• Ujednačavanje uslova za rast i razvoj dece,
• Zaštita osnovnih prava deteta – pravo na život, opstanak i razvoj.

Zadaci preventivno-zdravstvene zaštite:

• Obezbeđivanje svih uslova za ostvarivanje i unapređivanje preventine zdravstvene zaštite,
• Stvaranje uslova za previlan psihofizički razvoj dece,
• Stvaranje uslova za bezbednost dece u vrtićima,
• Uključivanje roditelja i lokalne zajednice u zdravstveno-vaspitni proces na planu informisanja i promocije zdravlja.

Zadaci ishrane se odnose na:

• Adekvatno zadovoljavanje fizioloških potreba dece za hranom i zaštitnim materijama,
• Stvaranje pravilnog odnosa prema hrani kod dece i roditelja,
• Stvaranje pozitivnih navika prema namirnicama koje su zapostavljene u porodičnoj ishrani.

Godišnji plan rada Ustanove 2022/2023. godina

670071
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31