Instrukcije za roditelje

GODIŠNJI PLAN RADA

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa Ustavom, zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, ratifikovanim međunarodnim konvencijama, polazeći od prava deteta, razvojnih, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i socijalnih potreba dece i porodica sa decom predškolskog uzrasta.

Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, jeste vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta. Pod predškolskim uzrastom podrazumeva se uzrast dece od šest meseci do polaska u osnovnu školu.

Predškolska ustanova obavlja i delatnost kojom se obezbeđuje ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta. U ostvarivanju delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i ostalih delatnosti predškolske ustanove zabranjene su sve vrste nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i sve aktivnosti kojima se ugrožavaju, diskriminišu ili izvajaju deca, odnosno grupa dece, po bilo kom osnovu, u skladu sa zakonom.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se na osnovu predškolskog programa. Predškolski program donosi predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje predškolski program, u skladu sa osnovama program predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Predškolski program sadrži opšte podatke o ustanovi i njenom okruženju, vrste i tajnje programa vaspitno-obrazovnog rad, drugih oblika rada i usluga i druge podatke , u skldau sa posebnim zakonom. U okviru predškolskog programa mogu da se ostvaruju posebni, specijalizovani i drugi programi, u skaldu sa posebnim zakonom, prema mogućnostima predškolske ustanove, u skladu sa potrebama i ineresima dece i roditelja i jedince lokalne samouprave.

Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su podrška:

1. celovitom razvoju i dobrobiti deteta predškolskog uzrasta, pružanjem uslova podsticanja da razvije svoje kapacitete, proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu;
2. vaspitnoj funkciji porodice;
3. daljem vaspitanju i obrazovanju i uključivanju u društvenu zajednicu;
4. razvijanju potencijala deteta kao pretpostavke za dalji razvoj društva i njegov napredak.

Principi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su:

1. DOSTUPNOST: jednako pravo i dostupnost svih oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu pola, socijalne, kulturne, etičke, religijske ili druge pripadnosti, mestu boravka, odnosno prebivališta, materijalnog ili zdravstvenog stanja, teškoća i smetnji u razvoju i invaliditeta, kao i po drugim osnovama;

2. DEMOKRATIČNOST: uvađavanje potreba i prava dece i porodice, uključujući pravo na uvažavanje mišljenja, aktivno učešće, odlučivanje i preuzimanje odgovornosti;

3. OTVORENOST: građenje odnosa sa porodicom, drugim delovima u sistemu obrazovanja (škola), zajednicom (institucijama kulture, zdravstva, socijalne zaštite), lokalnom samoupravom i širom društvenom zajednicom;

4. AUTENTIČNOST: celovit pristup detetu, uvađavanje razvojnih sprecifičnosti predškolskog uzrasta, različitosti i posebnosti, negovanje igre kao autentičnog načina izrašavanja i učenja predškolskog deteta, oslanjanje na kulturne sprecifičnosti;

5. RAZVOJNOST: razvijanje različitih oblika i programa u okviru predškolske delatnosti u zavisnosti od potreba dece i porodice i mogućnostima lokalne zajednice, kontinuirano unapređivanje kroz vrednovanje i samovrednovanje, otvorenost za pedagoške inovacije
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja sadrže : osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od šest meseci do tri godine, osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do polaska u školu, uključujući i osnove pripremnog predškolskog programa.

Predškolksi program donosi predškolska ustanova u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Predškolski program sadrži opšte podatke o ustanovi i njenom okruženju, vrste i trajanje programa vaspitno-obrazovnog rada, drugih oblika rad i usluga, oblike saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom, načine ostvarivanja principa i ciljeva vaspitanja i obrazovanja, kao i načine praćenja i samovrednovanja rada predškolske ustanove.

Predškolski program pripremaju odgovarajući stručni organi, a donosi ga organ upravljanja predškolske ustanove, po pribavljenom mišljenju saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje. Predškolski program donosi se na neodređeno vreme i objavljuje u skladu sa opštim aktima predškolske ustanove, a menja po potrebi, radi usaglašavanja sa nastalim promenama u toku njegovog ostvarivanja.

298964
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30